Dotace - žádosti o podporu


Účastníme se programu Nová zelená úsporám (www.novazelenausporam.cz) zaměřeného na úspory energie a obnovitelné zdroje domácností v rodinných a bytových domech.

Podpora ze Státního fondu životního prostředí ČR je poskytována v rámci jednotlivých vyhlášených programů, které jsou vymezeny technickými a ekologickými podmínkami.

V každém z programů je prováděn samostatný výběr a hodnocení akcí. Základní přístupy k poskytování finančních prostředků ze SFŽP ČR jsou definovány Směrnicí Ministerstva životního prostředí. Formu a zaměření podpory stanoví podle vnějších a vnitřních ekonomických podmínek přílohy k této Směrnici.

Od roku 2013, z důvodu usnadnění komunikace mezi žadateli a SFŽP ČR, platí novinky v přijímání žádostí. Žádosti s úplnými údaji doložené požadovanými doklady se předkládají v rámci těchto programů na místně příslušná krajská pracoviště SFŽP ČR. Registrované žádosti Fond vyhodnotí na základě ekologických a ekonomických ukazatelů, podle regionálních vyjádření a technické úrovně řešení. Žádosti splňující podmínky pro poskytnutí podpory jsou v závislosti na objemu disponibilních prostředků.

Podmínky podle vypsaných programů Ministerstva životního prostředí na příslušný rok.
Aktuální informace na stránkách
SFŽP ČR.